Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy. Dla nas ochrona i poufność danych ma wysoki priorytet.

Wersja 2.0   |   24.01.2023

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://przebudzona.pl/

01. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator [my/nasze/nas] – Maja Michalewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Elevate Sustain Prosper”. Bykildevej 7, 1 th 2500 Valby (Dania). CVR: DK43657313  
  2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://przebudzona.pl/
  3. Użytkownik [Ty / Tobie] – każdy podmiot, który korzysta ze Strony
  4. RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  | General Data Protection Regulation, GDPR] –  unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.

02. Kim jesteśmy

Administratorem strony jest Maja Michalewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Elevate Sustain Prosper”. Bykildevej 7, 1 th 2500 Valby (Dania). CVR: DK43657313

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: [email protected]

03. Dane osobowe

W ramach RODO zapewnimy, że twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście, bez negatywnego wpływu na twoje prawa. Przetwarzamy twoje dane osobowe tylko, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów;
  2. przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia kroków na żądanie klienta przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy;
  4. przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony twoich lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi; i / lub
  6. przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, takich jak przetwarzanie płatności za pomocą karty kredytowej, z wyjątkiem przypadków, gdy takie interesy są pomijane przez podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, i które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy podmiot danych jest dzieckiem.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

04. Co możemy zebrać

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu:

  1.  Rejestracja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika danych
  2. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych,  może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia zawarcia umowy Sprzedaży usług. Mozemy gromadzić i przetwarzać  szczegóły transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej (Realizacji zamówień)
  3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika. Mozemy gromadzić i przetwarzać Zapis wszelkiej korespondencji między nami
  4. Rezerwacje, obecność i sprzedaż produktów –  możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu rejestracji rezerwacji i obecności na zajęciach a także informacji o sprzedanych produktach
  5. Przetwarzanie danych przez stronę internetowa – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny użądzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych. Adres IP zostanie zanonimizowany tak szybko, jak jest to technicznie możliwe.
  6. Informacje dostarczone przez Ciebie  – Mozemy gromadzić i przetwarzać informacje, które umieszczasz w formularzach lub ankietach na naszej stronie w dowolnym momencie albo szczegóły odwiedzin naszej strony internetowej i używanych zasobów
  7. Konkursy – Administrator może przetwarzać dane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców

05. Jak używamy tego, co zbieramy

Możemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników  w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

  • Przedstawiać ci skutecznie treść witryny.
  • Dostarczyć informacje, produkty i usługi, o które prosisz, lub (za Twoją zgodą), które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
  • Wypełnić warunki umowy z tobą.
  • Dać ci możliwość korzystania z naszych usług interaktywnych.
  • Przekazać ci nasze zarzuty.
  • Przekazać informację o innych towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Możemy pozwolić innym podmiotom na przekazywanie informacji, a my (lub oni) możemy się z tobą skontaktować.
  • Rejestracji sprzedaży produktów i usług kupionych przez klienta
  • Zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika.
  • Zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.
  • Wysyłania Newslettera po wyrażeniu zgody, po przejściu przez system zapisów lub zostawieniu swoich danych za pośrednictwem formularza Newsletter.
  • Dane przekazane w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.
  • Działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku.
  • Ulepszeniu naszej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu.
  • W innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
  • Przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
  • Obsługa reklamacji Użytkowników.
  • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  • Zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności.
  • Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
  • Statystycznych, księgowych, archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności.

Jeśli jesteś nowym klientem, skontaktujemy się z Tobą tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę.
Ponadto, jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystali Twoje dane osobowe z innych powodów niż te wymienione w tej sekcji w punkcie 5, możesz nas o tym powiadomić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [email protected], a my usuniemy twoje dane z naszych systemów.

06. Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • czas trwania umowy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wycofania zgody.

07. Gdzie przechowujemy Twoje dane

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby używać ich w sposób opisany powyżej w sekcji 5 i / lub tak długo, jak mamy Twoją zgodę na ich zachowanie. W każdym przypadku przeprowadzimy raz na rok przegląd, aby ustalić, czy potrzebujemy zachować Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będziemy ich już potrzebować.

Informujemy niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego ActiveCampaign, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

Informujemy niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • ActiveCampaign, 1 North Dearborn Street, 5th floor Chicago, IL 60602 – w celu korzystania z systemu mailingowego ActiveCampaign, służącego do przesyłania newslettera.

08. Twoje prawa

Możesz poprosić nas, abyśmy nie używali Twoich danych do celów marketingowych. Możesz to zrobić, zaznaczając odpowiednie pola w naszych formularzach lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie pod adresem [email protected]
W ramach RODO masz prawo:

  • żądać dostępu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub korekty swoich danych osobowych przechowywanych przez nas bez żadnych kosztów;
  • zażądać przekazania danych osobowych innej osobie (możliwość przenoszenia danych);
  • być informowany o tym, jakie przetwarzanie danych ma miejsce;
  • ograniczyć przetwarzanie;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych; i
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Masz również prawa w odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania, jak określono w sekcji 11 poniżej.
Aby wyegzekwować którekolwiek z powyższych praw lub w przypadku innych pytań dotyczących naszej strony lub niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

09. Pliki Cookies

Pliki cookie (ciasteczka),  to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na twoje urządzenie (np. komputerze, tablecie, smartfonie) w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji o Tobie.

Niektóre z plików cookie, które wykorzystujemy, są dostępne tylko przez czas trwania Twojej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie służą do zapamiętania użytkownika po powrocie na stronę i będą zachowywane przed dłuższy czas.
Większość użytkowników komputerów i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli wolisz, możesz zmienić przeglądarkę, aby temu zapobiec lub otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookie jest ustawiona. Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik

Nasza strona internetowa może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu m.in. pliki cookies służące do uwierzytelniania opcji Serwisu lub umożliwiające jednorazowe logowanie;
  2. zabezpieczające pliki cookies – wykorzystywane m.in. wykrywania przypadków nadużyć uwierzytelniania w Serwisach
  3. wydajnościowe pliki cookie – wykorzystywane do zbierania danych o Twoich nawykach podczas surfowania w Serwisie;
  4. funkcjonalne pliki cookies – które „zapamiętują” Twoje ustawienia i spersonalizowany interfejs, m.in. wybrane języki, region, z którego pochodzisz, preferowany rozmiar czcionki, układ strony internetowej itp.;
  5. pliki cookies serwisów zewnętrznych – z których korzystają Serwisy, m.in. YouTube, Facebook, Google i AddThis.

10. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

11. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

12. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

13. Łącza do innych stron

Należy pamiętać, że nasze warunki i zasady nie będą miały zastosowania do innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza z naszej strony. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są zbierane, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe i zalecamy sprawdzenie zasad ochrony prywatności takich witryn przed przekazaniem im danych.

14. Zmiany

Jeśli zmienimy naszą Politykę Prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie.

Korzystając ze strony, akceptujesz warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie akceptujesz warunków, opuść stronę.